Όροι χρήσης της υπηρεσίας Cosmote Calling Tunes

1. Εισαγωγή και σκοπός. Οι παρόντες Όροι διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας COSMOTE Calling Tunes, εκ μέρους του Πελάτη (εφεξής καλούμενη “Υπηρεσία”). Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.» , Λεωφ. Κηφισίας 99, (Μαρούσι Αττικής), με ΑΦΜ 094493766 , ΓΕΜΗ 2410501000 (εφεξής «COSMOTE» ή «Εταιρεία»), στους συνδρομητές της, ανεξάρτητα του τύπου συσκευής που αυτοί χρησιμοποιούν, και τους επιτρέπει να αλλάξουν τον ήχο κλήσης του δικτύου με έναν προσωπικά επιλεγμένο ήχο (Calling Tune), που μπορεί να είναι ένα μουσικό κομμάτι, ένα φωνητικό μήνυμα ή άλλες εφαρμογές και ήχοι. Η Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα αντιστοίχισης συγκεκριμένων Calling Tunes με ορισμένες επαφές ή ομάδες επαφών και σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας προϋποθέτει τη γνώση και αποδοχή των παρόντων Όρων. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στη χρήση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία Calling Tunes ενεργοποιείται όταν ο Συνδρομητής, αφού αποδεχτεί τους παρόντες όρους, προβεί σε αγορά ενός ή περισσοτέρων Calling Tunes. Η αντιστοίχιση ενός Calling Tune με επαφές ή ομάδες επαφών και συγκεκριμένες ώρες γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https:\\callingtunes.cosmote.gr, το My COSMOTE Application, το What’s Up Application, ή και με κλήση στο 14014 (χρ. 1,24€ / λεπτό.). Η Υπηρεσία δεν λειτουργεί σε κατάσταση Περιαγωγής. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ο ίδιος, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και τη νομοθεσία, και να μην επιτρέπει να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία τρίτοι. Ο Συνδρομητής έχει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για ενέργειες ή σκοπούς ανήθικους, παράνομους, και αντίθετους σε όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους, που θίγουν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα τρίτων, ή που ενδέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, να βλάψουν, να αχρηστέψουν, να υπερφορτώσουν ή να αλλοιώσουν την Υπηρεσία ή να εμποδίσουν την ομαλή χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους των πελατών.

2. Χρέωση: Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους χρέωσης της Υπηρεσίας: Α) Εβδομαδιαία Χρέωση με το Πακέτο Calling Tunes Unlimited: Το Πακέτο παρέχει το δικαίωμα στο Συνδρομητή να ενεργοποιήσει έως 200 Calling Tunes ανά εβδομάδα με χρέωση 0,69€ (συμπ. ΦΠΑ) κάθε εβδομάδα, ενώ η πρώτη εβδομάδα παρέχεται δωρεάν. Η δωρεάν εβδομάδα παρέχεται μόνο μία φορά ανά σύνδεση και όχι σε κάθε ενεργοποίηση του Πακέτου. Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να απενεργοποιήσει το Πακέτο με ένα από τους ανωτέρω τρόπους. Η εγγραφή στο Πακέτο δεν δεσμεύει το Συνδρομητή ο οποίος μπορεί να απενεργοποιήσει αυτό οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιείται και η χρήση των Calling Tunes. 
Β) Εφάπαξ χρέωση: Ο Συνδρομητής μπορεί να προβεί σε αγορά μεμονωμένου Calling Tune με 3,99€ (συμπ. ΦΠΑ) ανά Calling Tune. Η διάρκεια ισχύος κάθε Calling Tune που αγοράζει ο Συνδρομητής είναι δώδεκα (12) μήνες. Την τελευταία εβδομάδα πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος του κάθε Calling Tune ο Συνδρομητής λαμβάνει γραπτό μήνυμα (SMS) που αναφέρει ότι το Calling Tune του πρόκειται να λήξει και ότι θα πρέπει να το αγοράσει εκ νέου για να συνεχίσει να ακούγεται, διαφορετικά δεν θα έχει κάποιο ενεργό Calling Tune στη Συλλογή του και θα πρέπει να αγοράσει κάποιο εκ νέου. Σε περίπτωση που το Calling Tune δεν είναι διαθέσιμο θα προτείνονται στο χρήστη παρεμφερή Calling Tunes.
Για τους συνδρομητές συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE, η χρέωση της Υπηρεσίας γίνεται μέσω του λογαριασμού. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των χρεώσεων της Υπηρεσίας μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού, ακολουθείται η διαδικασία προσωρινής ή /και οριστικής φραγής σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της COSMOTE.  Για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας το ποσό αφαιρείται από το χρηματικό υπόλοιπο της σύνδεσης, εφόσον υπάρχει. Εφόσον το χρηματικό υπόλοιπο δεν επαρκεί (είτε για την εβδομαδιαία ανανέωση του Πακέτου Calling Tunes Unlimited είτε για την εφάπαξ χρέωση) η υπηρεσία διακόπτεται μέχρι να υπάρξει επαρκές χρηματικό υπόλοιπο ώστε να αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στη χρέωση της Υπηρεσίας.

3.Tα Calling Tunes που διατίθενται δωρεάν έχουν ισχύ για χρήση 12 μηνών από την ημερομηνία που προστέθηκαν στη συλλογή του Συνδρομητή. Για τους Συνδρομητές του πακέτου COSMOTE Calling Tunes Unlimited, τα Calling Tunes θα είναι ενεργά για το διάστημα που είναι ενεργοί στην υπηρεσία.

4. Η Υπηρεσία παρέχεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο από το Συνδρομητή. Το περιεχόμενο της Υπηρεσίας (που περιλαμβάνει τα COSMOTE Calling Tunes και τα δικαιώματα χρήσης των τραγουδιών/εφαρμογών/ήχων, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά) αποτελεί ιδιοκτησία της COSMOTE ή/και τρίτων, και προστατεύεται από το νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή καθώς και η χρήση, εκμετάλλευση, μεταβίβαση οποιουδήποτε περιεχομένου της Υπηρεσίας, η οποία γίνεται κατά παράβαση των παρόντων Όρων, και χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιοκτητών του. Η COSMOTE παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης των τραγουδιών/εφαρμογών/ήχων αντίστοιχα για όσο διάστημα της έχει παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη αυτών και δεν ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος αυτού.

5. Ευθύνες. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής απώλεια λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας, την κακή χρήση εκ μέρους του Συνδρομητή ή τρίτων. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές, υποστεί ο Συνδρομητής από τρίτους ή που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της πρόσβασής του και της χρήσης της Υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για : α) την πληρωμή του ισχύοντος πάγιου τέλους χρήσης της Υπηρεσίας, β) οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν τρίτοι, η COSMOTE ή/και ο ίδιος ως αποτέλεσμα της πρόσβασής του και της χρήσης της Υπηρεσίας, και οφείλει να πληρώσει την αντίστοιχη αποζημίωση. Ο Συνδρομητής μπορεί να επικοινωνεί για κάθε θέμα που αφορά την παροχή της Υπηρεσίας με την COSMOTE καλώντας στον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών 13888.

6. Προσωπικά δεδομένα: Αναφορικά με το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σας για την παροχή της Υπηρεσίας παρακαλούμε ενημερωθείτε από το σχετικό κείμενο, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

7. Μεταβίβαση αριθμού: Σε περίπτωση μεταβίβασης αριθμού η υπηρεσία αυτόματα απενεργοποιείται και ο νέος κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού θα πρέπει να την ενεργοποιήσει εκ νέου.

8. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τους παρόντες όρους εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών


Τα cookies και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί ιχνηλάτησης (εφεξής cookies) είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας callingtunes.cosmote.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Χρησιμοποιούμε cookies για: