ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ COSMOTE Calling Tunes

Η παρούσα ενημέρωση είναι συμπληρωματική στο γενικό κείμενο ενημέρωσης σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τις εταιρίες ΟΤΕ ΑΕ και COSMOTE AE (Data Privacy Notice), το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

1. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Για την υπηρεσία “COSMOTE Calling Tunes” (εφ’ εξής Υπηρεσία) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την χρήση της. Πιο συγκεκριμένα:
• Τον αριθμό της τηλεφωνικής σας σύνδεσης ή το COSMOTE iD που χρησιμοποείτε με σκοπό την αποστολή SMS με κωδικούς OTP(One Time Password) για την αγορά περιεχομένου, ενεργοποίηση συνδρομής και είσοδο στο λογαριασμό Calling Tunes αλλά και την αποστολή ενημερώσεων που αφορούν αλλαγές, νέα ή προσφορές της Υπηρεσίας όπως και τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης.
• Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας (π.χ. είδος και όνομα πακέτου σύνδρομής,όνομα σύνδεσης, ώρα σύνδεσης, ενεργό πακέτο,ημερομηνία και ώρα αγοράς, Calling Tunes που έχετε προσθέσει στη Συλλογή σας, τηλεφωνικοί Αριθμοί επαφών για τους οποίους ορίζετε Calling Tunes, Ώρες & Ημέρες που ακούγονται τα Calling Tunes σας), με σκοπό τον έλεγχο της σωστής της λειτουργίας, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.
• Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου σας (e-mail) για την αποστολή νέων, προσφορών αλλά και τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης. Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου σας (e-mail) για την αποστολή νέων, προσφορών αλλά και τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης.

2. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η COSMOTE διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η Υπηρεσία. Μετά την τυχόν εκ μέρους σας καταγγελία της σύμβασης ή και την οριστική διακοπή της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται το μέγιστο για 12 μήνες από την ημερομηνία της διακοπής, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

3. Η COSMOTE θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η COSMOTE δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η COSMOTE επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι :
• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί σας.
• Τρίτες εταιρίες που συνεργάζονται με την COSMOTE για την ανάπτυξη, υποστήριξη και παροχή της Υπηρεσίας, οι οποίες ακολουθούν τους κανόνες επεξεργασίας και τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει η COSMOTE και συγκεκριμένα η εταιρία Arx.Net 

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η COSMOTE δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβασή τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη της Υπηρεσίας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: 

• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
• Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.
• Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr).
Θέλουμε να σημειώσουμε ότι τόσο ο ΟΤΕ όσο και η COSMOTE, εφόσον ζητήσουν την συναίνεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντα θα σας δίνουν το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεσή αυτή με έναν εύκολο τρόπο. Η σχετική δυνατότητα να περιγράφεται στο κάθε κείμενο/ φόρμα, με την οποία θα σας ζητάμε την συναίνεσή σας. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε την συναίνεσή σας ως προς κάποια επεξεργασία μας δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

6. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (“COSMOTE”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 13888 για οικιακούς πελάτες ή 13818 για εταιρικούς πελάτες.

7. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας στο 13888 για οικιακούς πελάτες ή 13818 για εταιρικούς πελάτες ή συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us ή αποστείλετε επιστολή στην Εξυπηρέτηση Πελατών, Τμήμα: Τηλεφωνικών Πωλήσεων, στη διεύθυνση Γ’ Σεπτεμβρίου 102-108, 104 34 Αθήνα.

8. Άλλα θέματα

8.1 Η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από την εκ μέρους σας κοινοποίηση μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
8.2 Η COSMOTE δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου σας. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της COSMOTE, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση σας, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
8.3 Οι όροι που αφορούν την ορθή χρήση της Υπηρεσίας συνεχίζουν να σας δεσμεύουν και μετά την καταγγελία της παρούσας και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 2 ανωτέρω.

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών


Τα cookies και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί ιχνηλάτησης (εφεξής cookies) είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας callingtunes.cosmote.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Χρησιμοποιούμε cookies για: