Όροι χρήσης της υπηρεσίας Cosmote Calling Tunes

1. Εισαγωγή και σκοπός. Οι παρόντες Όροι διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας COSMOTE Calling Tunes, εκ μέρους του συνδρομητή (εφεξής καλούμενη “Υπηρεσία”). Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.» , Λεωφ. Κηφισίας 99, (Μαρούσι Αττικής), με ΑΦΜ 094493766 , ΓΕΜΗ 2410501000 (εφεξής «COSMOTE» ή «Εταιρεία»), στους συνδρομητές της, ανεξάρτητα του τύπου συσκευής που αυτοί χρησιμοποιούν, και τους επιτρέπει να αλλάξουν τον ήχο κλήσης του δικτύου με έναν προσωπικά επιλεγμένο ήχο (Calling Tune), που μπορεί να είναι ένα μουσικό κομμάτι, ένα φωνητικό μήνυμα ή άλλες εφαρμογές και ήχοι. Η Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα αντιστοίχισης συγκεκριμένων Calling Tunes με ορισμένες επαφές ή ομάδες επαφών και σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας προϋποθέτει τη γνώση και αποδοχή των παρόντων Όρων. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στη χρήση της Υπηρεσίας.

Ενεργοποίηση: Η Υπηρεσία Calling Tunes ενεργοποιείται όταν ο Συνδρομητής, αφού αποδεχτεί τους παρόντες όρους, προβεί σε απόκτηση ενός πακέτου COSMOTE Calling Tunes. Η αντιστοίχιση ενός Calling Tune με επαφές ή ομάδες επαφών και συγκεκριμένες ώρες γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα https://callingtunes.cosmote.gr/, το My COSMOTE Application, το What’s Up Application ή με κλήση στο 14014 (χρ. 1,36€ / λεπτό).

Απενεργοποίηση: Η Υπηρεσία απενεργοποιείται (οπότε διακόπτεται και η χρήση των επιλεγμένων Calling Tunes) μέσα από την ιστοσελίδα https://callingtunes.cosmote.gr/, το My COSMOTE Application, το What’s Up Application ή με κλήση στο 14014 (χρ. 1,36€ / λεπτό.). Η Υπηρεσία συνεχίζει να είναι διαθέσιμη μέχρι την ολοκλήρωση της εβδομάδας για την οποία έχει προπληρώσει ο Συνδρομητής.

Η Υπηρεσία δεν λειτουργεί σε κατάσταση Περιαγωγής. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ο ίδιος, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και τη νομοθεσία, και να μην επιτρέπει να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία τρίτοι. Ο Συνδρομητής έχει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για ενέργειες ή σκοπούς ανήθικους, παράνομους, και αντίθετους σε όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους, που θίγουν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα τρίτων, ή που ενδέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, να βλάψουν, να αχρηστέψουν, να υπερφορτώσουν ή να αλλοιώσουν την Υπηρεσία ή να εμποδίσουν την ομαλή χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους των πελατών.

2. Πακέτα Υπηρεσίας/Χρεώσεις: Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν από τα παρακάτω πακέτα της Υπηρεσίας:

Α) Πακέτο Calling Tunes Unlimited με εβδομαδιαία χρέωση 0,76€ (συμπ. ΦΠΑ & ΤΚΤ), που ανανεώνεται αυτόματα την αντίστοιχη ημέρα κάθε εβδομάδας: Το Πακέτο παρέχει το δικαίωμα στο Συνδρομητή να έχει ενεργά έως 200 Calling Tunes ανά εβδομάδα, ενώ η πρώτη εβδομάδα παρέχεται δωρεάν. Η δωρεάν εβδομάδα παρέχεται μόνο μία φορά ανά σύνδεση και όχι σε κάθε ενεργοποίηση του Πακέτου. Μετά την απενεργοποίηση της Υπηρεσίας , εάν ο Συνδρομητής την ενεργοποιήσει εκ νέου δεν παρέχεται η δωρεάν εβδομάδα.

Β) Πακέτο Calling Tunes Basic με εβδομαδιαία χρέωση 0,32€ (συμπ. ΦΠΑ & ΤΚΤ) , που ανανεώνεται αυτόματα την αντίστοιχη ημέρα κάθε εβδομάδας: Το Πακέτο παρέχει το δικαίωμα στο συνδρομητή να έχει ενεργό ένα (1) Calling Tune ανά εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα ενεργοποίησης του πακέτου αλλαγή Calling Tune γίνεται μόνο με χρέωση. Κάθε εβδομάδα την ημέρα της ανανέωσης του πακέτου ο συνδρομητής μπορεί να αλλάξει μία φορά το Calling Tune του δωρεάν. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κάθε επιπλέον αλλαγή του ενεργού Calling Tune χρεώνεται 0,32€ (συμπ. ΦΠΑ & ΤΚΤ).

Οι συνδρομητές του Πακέτου Calling Tunes Basic έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν συλλογή (wishlist) μέσα από το αντίστοιχο εικονίδιο που εμφανίζεται στο My COSMOTE Application, το What’s Up Application και την ιστοσελίδα https://callingtunes.cosmote.gr/ με τα Calling Tunes που επιθυμούν και να προβούν σε αντικατάσταση του ενεργού τους Calling Tune όταν το επιθυμούν.

Γ) Gift Calling Tunes: Αποστολή ή αποδοχή δώρου Gift Calling Tunes γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://callingtunes.cosmote.gr/ ή μέσω των εφαρμογών My COSMOTE App/What’s Up App.

Ο Συνδρομητής μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε Calling Tune και να το στείλει δώρο μέσω του αντίστοιχου εικονιδίου σε κάποιον άλλον συνδρομητή COSMOTE. Μετά την αποστολή του δώρου, ο αποστολέας θα ενημερωθεί μέσω sms για την αποδοχή του δώρου από τον παραλήπτη.

Αντίστοιχα, ο παραλήπτης θα ενημερωθεί μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή/και μέσω των εφαρμογών COSMOTE (My COSMOTE App, WU App) καθώς και μέσα από την ιστοσελίδα https://callingtunes.cosmote.gr/ πως του έχει σταλεί δώρο από συγκεκριμένο αποστολέα για να το αποδεχτεί και να το ενεργοποιήσει εφόσον το επιθυμεί.

Εάν ο παραλήπτης του δώρου δεν το αποδεχτεί εντός 2 ημερών από την αρχική αποστολή τότε το δώρο λήγει.

Σε περίπτωση αποστολής δώρου σε συνδρομητή που δεν έχει κάποιο πακέτο COSMOTE Calling Tunes τότε εφόσον ο παραλήπτης αποδεχτεί το δώρο, ο αποστολέας χρεώνεται με το ποσό των 1,65€ (συμπ. ΦΠΑ & ΤΚΤ) εφάπαξ. Εάν ο αποστολέας δεν έχει επαρκές χρηματικό υπόλοιπο στη σύνδεσή του τότε η απόδοση του δώρου δεν θα ολοκληρώνεται.

Με την αποδοχή του δώρου ο παραλήπτης γίνεται συνδρομητής του πακέτου COSMOTE Calling Tunes Basic δωρεάν για τις τέσσερις (4) πρώτες εβδομάδες. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύει η εβδομαδιαία χρέωση και οι λοιποί όροι του πακέτου COSMOTE Calling Tunes Basic.

Η αποστολή Gift Calling Tune σε συνδρομητή που έχει ενεργό πακέτο COSMOTE Calling Tunes Basic ή COSMOTE Calling Tunes Unlimited είναι δωρεάν.

Αν ο παραλήπτης έχει ενεργό πακέτο Calling Tunes Basic και αποδεχθεί το δώρο, τότε το δώρο Calling Tune θα μεταφερθεί στη wishlist του.

Αν ο παραλήπτης έχει ενεργό πακέτο Calling Tunes Unlimited και αποδεχθεί το δώρο, τότε το δώρο Calling Tune θα μεταφερθεί στη συλλογή του. Εάν έχει ήδη 200 Calling Tunes στη συλλογή του για να προστεθεί το δώρο πρέπει να διαγραφεί ένα Calling Tune από τη συλλογή.

Σε περίπτωση που υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη Gift Calling Tune.

Disclaimer: Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 10%. Η τελική τιμή χρέωσης, για τους χρήστες καρτοκινητής ή δικαιούχους απαλλαγής από το τέλος κινητής, είναι 0,29€/εβδομάδα Calling Tunes Basic, 0,69€/εβδομάδα Calling Tunes Unlimited, 1,50€ Αποστολή Gift Calling Tune, κλήση στο 14014 (χρ. 1,24€ / λεπτό). Δεν εφαρμόζεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας:

α) στους χρήστες καρτοκινητής, καθώς έχει καταβληθεί τέλος καρτοκινητής 10% κατά την ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου της σύνδεσής τους

β) στους συνδρομητές που είναι δικαιούχοι απαλλαγής από το τέλος κινητής από  15 έως 29 ετών) αφού εγγραφούν σε ειδική εφαρμογή του gov.gr., για ένα αριθμό ανά δικαιούχο, στην πρώτη τιμολόγηση στα συμβόλαια ή στην επόμενη ανανέωση στη καρτοκινητή &

γ) σε συνδρομητές Καρτοσυμβολαίου & Business Cost Control  με χρέωση στο χρηματικό υπόλοιπό τους, καθώς το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας έχει ήδη αποδοθεί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τέλος Συνδρομητών Κινητής τηλεφωνίας στο www.cosmote.gr/fk.

Δ) Η εβδομαδιαία χρέωση επιβάλλεται την ημέρα της αυτόματης ανανέωσης. Για τους συνδρομητές συμβολαίου, η χρέωση της Υπηρεσίας γίνεται μέσω του λογαριασμού. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία έκδοσής του ακολουθείται η διαδικασία προσωρινής ή /και οριστικής φραγής σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της COSMOTE.  Για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας και ΚαρτοΣυμβολαίου το ποσό αφαιρείται από το χρηματικό υπόλοιπο της σύνδεσης, εφόσον υπάρχει. Εφόσον το χρηματικό υπόλοιπο δεν επαρκεί η Υπηρεσία διακόπτεται μέχρι να υπάρξει επαρκές χρηματικό υπόλοιπο ώστε να αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στη χρέωση της Υπηρεσίας. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας που δεν έχουν επαρκές χρηματικό υπόλοιπο η COSMOTE δύναται να επιτρέπει, με την ίδια χρέωση, τη χρήση της Υπηρεσίας μέχρι 1 εβδομάδα κατ’ ανώτατο όριο, διάστημα κατά το οποίο εάν υπάρξει χρηματικό υπόλοιπο θα αφαιρεθεί το αντίστοιχο ποσό. Κατά το ανωτέρω διάστημα o συνδρομητής μπορεί μόνο να διαχειριστεί τα Calling Tunes που ήδη διαθέτει. Εάν ο συνδρομητής εξακολουθεί μετά την ανωτέρω εβδομάδα να μην έχει επαρκές χρηματικό υπόλοιπο, τότε για τις επόμενες 5 εβδομάδες δεν θα μπορεί να διαχειρίζεται τα Calling Tunes που ήδη διαθέτει και αυτά δεν θα ακούγονται στις επαφές που είχε επιλέξει, χωρίς χρέωση για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Μετά την πάροδο των 5 εβδομάδων χωρίς εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, ο συνδρομητής διαγράφεται αυτόματα από την Υπηρεσία.

Στην περίπτωση που κάποιος συνδρομητής με προηγούμενη οφειλή επανεγγραφεί στην Υπηρεσία εντός 12μήνου από την ημερομηνία διαγραφής του, τότε εκτός από τη χρέωση του συνδρομητικού πακέτου που θα επιλέξει, θα του αφαιρεθεί και το τυχόν οφειλόμενο χρηματικό υπόλοιπο.

3.Tα Calling Tunes που προστέθηκαν στη συλλογή του Συνδρομητή το τελευταίο 12μηνο με αγορά Calling Tune εφάπαξ, διάρκειας 12 μηνών, θα είναι διαθέσιμα στη συλλογή του χρήστη μέχρι την πάροδο 12 μηνών από την αγορά κάθε Calling Tune και όχι περισσότερο από τις 21/4/2022. Μετά την πάροδο του 12μήνου ή της 21/4/2022, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα, και εφόσον το Calling Tune κατά την άνω ημερομηνία είναι ενεργό, οι συνδρομητές θα μεταβαίνουν δωρεάν για 4 εβδομάδες σε ένα εκ των 2 πακέτων (Basic ή Unlimited). Στην περίπτωση που έχουν 1 ενεργό Calling Tune, θα μεταβαίνουν δωρεάν για 4 εβδομάδες στο πακέτο Calling Tunes Basic και μετά θα υπάρχει η χρέωση του πακέτου, ενώ εάν έχουν 2 ή περισσότερα ενεργά Calling Tunes, θα μεταβαίνουν δωρεάν για 4 εβδομάδες στο Calling Tunes Unlimited και μετά θα υπάρχει η χρέωση του πακέτου. Την πρώτη ημέρα που θα μεταβούν δωρεάν στο αντίστοιχο πακέτο, καθώς και την παραμονή της έναρξης της χρέωσης θα ενημερώνονται μέσω sms και για τους τρόπους διαγραφής.

4. Η Υπηρεσία παρέχεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο από το συνδρομητή. Το περιεχόμενο της Υπηρεσίας (που περιλαμβάνει τα COSMOTE Calling Tunes και τα δικαιώματα χρήσης των τραγουδιών/εφαρμογών/ήχων, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά) αποτελεί ιδιοκτησία της COSMOTE ή/και τρίτων, και προστατεύεται από το νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή καθώς και η χρήση, εκμετάλλευση, μεταβίβαση οποιουδήποτε περιεχομένου της Υπηρεσίας, η οποία γίνεται κατά παράβαση των παρόντων Όρων, και χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιοκτητών του. Η COSMOTE παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης των τραγουδιών/εφαρμογών/ήχων αντίστοιχα για όσο διάστημα της έχει παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη αυτών και δεν ευθύνεται έναντι του συνδρομητή σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος αυτού. Μετά τη λήξη του δικαιώματος χρήσης από την COSMOTE διακόπτεται αυτόματα και η χρήση του Calling Tune από το συνδρομητή.

5.Ευθύνη. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής απώλεια λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας, την κακή χρήση εκ μέρους του συνδρομητή ή τρίτων. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές, υποστεί ο συνδρομητής από τρίτους ή που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της πρόσβασής του και της χρήσης της Υπηρεσίας. Ο συνδρομητής είναι υπεύθυνος για : α) την πληρωμή των χρεώσεων της Υπηρεσίας, β) οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν τρίτοι, η COSMOTE ή/και ο ίδιος ως αποτέλεσμα της πρόσβασής του και της χρήσης της Υπηρεσίας, και οφείλει να πληρώσει την αντίστοιχη αποζημίωση. Ο συνδρομητής μπορεί να επικοινωνεί για κάθε θέμα που αφορά την παροχή της Υπηρεσίας με την COSMOTE καλώντας στον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών 13888 (χρέωση από κινητό COSMOTE 0,19€/κλήση).

6. Προσωπικά δεδομένα: Αναφορικά με το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σας για την παροχή της Υπηρεσίας παρακαλούμε ενημερωθείτε από το σχετικό κείμενο, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

7. Μεταβίβαση αριθμού: Σε περίπτωση μεταβίβασης αριθμού η Υπηρεσία αυτόματα απενεργοποιείται και ο νέος κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού θα πρέπει να την ενεργοποιήσει εκ νέου.

8. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τους παρόντες όρους εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών


Τα cookies και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί ιχνηλάτησης (εφεξής cookies) είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας callingtunes.cosmote.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Χρησιμοποιούμε cookies για: